Gwirfoddoli

Agor dy galon, Cymera ran, Dechrau newydd sbon

Rydym wedi bod yn defnyddio pŵer gwirfoddolwyr ers blynyddoedd yng Ngwasanaeth Cynnal Gofalwyr. Mae rhai o’n gwirfoddolwyr wedi dod yn staff cyflogedig, rhai yn aros am gyfnod, yn ennill sgiliau ac yn mynd i waith cyflogedig arall. Gofalwyr yw eraill sydd eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’n mudiad, a mwynhau cwmni pobl sydd yn yr un cwch â nhw. Ein gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn ein mudiad ac rydym yn ddiolchgar dros ben am bopeth y maen nhw’n eu gwneud i’n helpu ni, boed hynny’n codi arian, llenwi amlenni, hwyluso grwpiau neu roi help llaw yn y swyddfa. Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cael cyllid gan Comic Relief i gyflogi Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr a fydd yn medru darparu mwy o gefnogaeth i’n gwirfoddolwyr a, gobeithio, recriwtio mwy o wirfoddolwyr i’n hachos.

Yn ôl Dr Suzanne Richards, ymchwilydd blaenllaw ym Mhrifysgol Caerwysg, mae gwirfoddoli hyd yn oed yn medru eich helpu i fyw’n hirach! Canfu astudiaeth fod gwirfoddolwyr yn llai tebygol o deimlo’n isel, yr oedd ganddynt fwy o lesiant ac roeddent yn llai tebygol o farw cyn amser. Nododd fod “Gwirfoddoli yn gysylltiedig â gwelliannau mewn iechyd meddwl; credir mai’r rheswm dros hyn yw bod gwirfoddoli yn gwella rhyngweithio cymdeithasol, teimladau o les ac yn cynnwys gweithgarwch corfforol, ac mae’r holl bethau hyn yn hybu’r iechyd.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’n tîm cyfeillgar o wirfoddolwyr, cysylltwch â’n canolfan ym Mae Colwyn i ofyn am ffurflen gais, ffoniwch 01492 533714 neu anfonwch neges atom trwy’r wefan hon. Dywedir,

“Nid oes gan wirfoddolwyr yr amser o reidrwydd, ond mae ganddyn nhw’r galon”.

Rhowch eich holl galon a’ch holl enaid i wirfoddoli gyda Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr.